نمایش اخبار

ورود مپنابویلر به پروژه‌های بزرگ آب شیرین کن شهری از آب دریا SWRO

چهارشنبه 25 بهمن 1396
print

شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا موفق شد با همکاری بخش سرمایه گذاری مپنا، بزرگترین پروژه SWRO را طی مناقصه ای با حضور 24 شرکت سرمایه گذاری، اجرایی، بهره برداری دیگر که همگی از متخصصان با سابقه حوزه آب بودند، اخذ کند.

پروژه مذکور پروژه سرمایه‌گذاری، ساخت، نصب، اجرا و بهره‌برداری 15 ساله کارخانه آب شیرین کن شهر بوشهر با ظرفیت 35000 مترمکعب در روز است که می‌بایست ظرف 18 ماه اجرا و بهره‌برداری شود. قطعا موفقیت در اخذ پروژه‌های آب‌شیرین کن با این ظرفیت، دستاورد بزرگی برای گروه مپنا در راستای ورود جدی به بازار آب بوده و با توجه به وضعیت نامناسب ذخایر آبی ایران و تعریف پروژه‌های آتی در این حوزه، امید است که بتوان در راستای بهبود وضعیت کم آبی در کشور قدم برداشت.


  نظرات

آخرین اخبار