پروژه ها

  
سوپرهیتر نیروگاهی بعثت
  • نوع محصول: بویلر بازیافت حرارتی
  • کارفرما: نیروگاهی بعثت
  • حوزه فعالیت: حوزه نیروگاهی
  • وضعیت زمانی : خاتمه یافته
تصاویر بیشتر